راهنماي بخش ها

ساختمان بخش های بستری و امور اداری

طبقه همکف: بخش ICU ، بخش ندا (زنان) ، مالی و امور اداری ، مدد کاری ، بیمه گری ، درآمد ، کارگزینی

طبقه اول : دفتر ریاست ، مدیریت پرستاری ، سوپروایزر آموزش ، کنترل عفونت ، واحد حراست، ، بخش یاس (داخلی ) ، بخش ارغوان(ارتوپدی و جراحی) ، اتاق عمل 

زیر زمین :مدیریت اطلاعات و کد گذاری ،  فیزیوتراپی ، آزمایشگاه ،مدارک پزشکی ، آشپزخانه ، لنژری ،  رادیولوژی ( سونوگرافی و سی تی اسکن ) ، فناوری اطلاعات ، بهداشت حرفه ای ، بهداشت محیط ، تجهیزات پزشکی ، بهبود کیفیت ، تغذیه ، ناظر دارویی ، کلینیک تخصصی ، ترخیص بستری ، پرستار خوش آمد گو

 

ساختمان اورژانس :

تریاژ ، اورژانس ، آزمایشگاه اورژانس ، پذیرش بستری و سرپایی ، صندوق

 

ساختمان کلینیک روان : (پشت ساختمان اورژانس )

طبقه همکف (G) : بخش روان مردان 1

طبقه اول: روان مردان 1

طبقه دوم : بخش روان زنان

 حياط :

داروخانه ، انتظامات ، بوفه

حياط پشت :

كلينيك روان ، تداركات ، سردخانه

 

 

 

 


6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0