فرم گزارش حادثه
  تاریخ :  
  بخش :  
  شیفت :  
  تعداد بیماران :  
  تعداد پرسنل :  
  نام بیمار :  
  شماره پرونده :  
  جنسیت :  
  سن :  
  نام پزشک :  
  مسئول انجام  پروسیجر (نام پرستار) :  
  تشخیص :  
  نوع حادثه :  
  خطای انجام گرفته :  
  شرح حادثه :  
  علت حادثه :  
  اقدامات و پیگیری انجام شده :  
  ارسال

6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0