شنبه, 13 آذر 1400
  • ساعت : ۹:۲۴:۱
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۸/۲۲ 
آگهی فراخوان واگذاری بخش فیزیوتراپی بیمارستان امام حسین (ع)
آگهي فراخوان واگذاری بخش فیزیوتراپی بیمارستان امام حسین (ع)

 

شماره نياز فراخوان در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرسwww.setadiran.ir https://

1100094817000040

نام سازمان: مركز آموزشي درماني امام حسین (ع) کرج 

موضوع :  واگذاری بخش فیزیوتراپی

تاریخ توزیع اسناد : مهلت دریافت اسناد فراخوان توسط متقاضی از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرسwww.setadiran.ir https:// ازساعت14 مورخ 19/08/1400 الی ساعت 14:30  مورخ 26/08/1400

آخرین مهلت ارسال اسناد فراخوان به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس:www.setadiran.ir https:// ساعت 14:30 مورخ 26/08/1400 باشد. 

زمان و محل بازگشایی پیشنهاد های رسیده: راس ساعت 11 ظهر مورخ 27/08/1400 درمحل دفتر مدیریت مرکز آموزشی درمانی امام حسین (ع)

-کارفرما در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مجاز و مختار می باشد.

 

نشاني سازمان : کرج – محمدشهر بلوارامام خمینی–خیابان منصوربخت

شماره تماس:  34193000-026

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.9.0
    V6.0.9.0